Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velice si vážíme důvěry našich zákazníků, obchodních partnerů i spolupracovníků, a proto klademe maximální důraz na ochranu osobních údajů a jejich zpracování. Rádi bychom Vás proto informovali, jak s těmito informacemi pracujeme.

Obecné zásady:

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně na základě právních titulů, a to zejména zpracování na základě zákonné povinnosti, za účelem plnění smluvních povinností, na základě oprávněného zájmu či na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Vaše osobní údaje používáme výhradně k účelům uvedeným v době jejich získání nebo k dalším souvisejícím účelům v souladu se zákonem.

Vyžadujeme pouze takové osobní údaje, které jsou relevantní k účelu, pro který jsou zpracovány.

Máte možnost se na nás kdykoliv obrátit, abyste si zkontrolovali, doplnili či odstranili osobní údaje, které jste nám poskytli.

Vaše osobní údaje zpracováváme tak, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému přístupu, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Informace pro návštěvníky webových stránek www.e-invent.eu

Na našich webových stránkách využíváme Cookie. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče a uloží na Vašem zařízení. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím mohu pro vás vytvářet lepší obsah. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Analytické cookies pro měření návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení webových stránek zpracováváme na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Souhlas jste nám případně udělili zavřením okna „Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies.“ v okně ve spodní části stránky. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět. V případě, že chcete změnit nastavení cookies, doporučujeme změnit nastavení prohlížeče, lze ale využít i odkazy u jednotlivých cookies.

Shromážděné cookies jsou zpracovány prostřednictvím:

Jak zakázat cookies?

Cookies se ukládají ve vašem prohlížeči, pokud je chcete zakázat pro všechny stránky, upravte si nastavení. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

Dovolujeme si Vás upozornit, že máte tato práva:

 • vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že máte pochybnosti, jaké osobní údaje o Vás přesně zpracováváme, neváhejte se na nás obrátit. Máte právo vědět, co přesně o Vás vedeme, tzn.:

 • za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje,
 • rozsah osobních údajů,
 • dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje u nás ještě zpracovávány,
 • zdroje osobních údajů, pokud jsme osobní údaje nedostali přímo od Vás
  a
 • skutečnost, jestli dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Tyto informace Vám budeme poskytovat zpravidla v elektronické podobě.

 • Máte právo na to, aby spol. e-invent bez zbytečného odkladu opravila nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
 • odvoláte souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů.
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
 • právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.
 • Máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s Vaším soukromým a osobním životem. My na základě Vaší žádosti posoudíme situaci bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce buď omezení zpracování provedeme, či ho odmítneme, či lhůtu prodloužíme, pokud je výkon práva složitý. V každém případě Vás ale budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti o výsledku posouzení a o tom, jaká jsme přijali opatření.
 • Máte právo od nás získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu či máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje poskytli jinému správci, kterého si Vy vyberete.
 • Máte právo na nepodléhání rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás podobně významně ovlivňují.
 • Máte právo kdykoliv jednoduše odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
 • Máte právo podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že e-invent zpracovává osobní údaje v rozporu s GDPR.
 • Máte právo na informaci o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, pokud by se osobní údaje přenášely do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i v elektronické podobě.
 • Máte právo na sdělení o porušení ochrany osobních údajů, pokud toto pravděpodobně povede k vysokému riziku pro má práva a svobody.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě oprávněného zájmu.

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální odpovídající péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách nemají, s výjimkou těch, které jsou takto výslovně označeny, charakter právních, daňových či investičních doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji. e-invent v žádném případě neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. e-invent si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

e-invent neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá
za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Kontakt

Máte-li jakýkoli dotaz v souvislosti s tímto prohlášením, prosím kontaktujte nás na emailu info@e-invent.eu.